Všeobecné obchodné podmienky

niekoľko dôležitých pravidiel
Zdieľajte stránku

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) sa vzťahujú na poskytovanie a využívanie akýchkoľvek služieb spoločnosti Igor Schwarcz - MURPLE.SK zo sídlom na Jantárovej 1509/10, 040 01 Košice, IČO: 40 188 850, DIČ: 1048797211 (ďalej len ako „Dodávateľ”).

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých zákazníkov Dodávateľa, ktorí majú s Dodávteľom uzavretú rámcovu zmluvu o spolupráci. (ďalej len Objednávateľ). Pred podpisom rámcovej zmluvy o spolupráci je každý zákazník povinný riadne sa oboznámiť s aktuálnym znením týchto VOP, pričom podpisom rámcovej zmluvy o spolupráci vyjadruje, že tieto akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto dodržiavať. Dodávateľ je oprávnený tieto VOP meniť, pričom o prevedenej zmene informuje Odberateľov. Odberatelia sú povinní oboznámiť sa s týmto novým znením.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa: 19. 3. 2023

II. Uzavretie objednávky

K uzavretiu záväznej objednávky dochádza akceptovaním cenovej ponuky a termínu dodania plnenia Dodávateľa Objednávateľom prostredníctvom portálu.

Platobné podmienky si Dodávateľ a Objednávateľ dojednajú v rámcovej zmluve.

III. Poskytovanie súčinnosti

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi všetku súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu plneniu zmluvy v súlade s dohodnutými podmienkami.

Objednávateľ je povinný odovzdať Dodávateľovi všetky potrebné podklady a informácie potrebné k plneniu na základe uzavretej objednávky, pričom zodpovedá za úplnosť a pravdivosť odovzdaných dokladov. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť objednávateľa o neúplných a/alebo nesprávnych dokladoch, v záujme riadneho plnenia.

Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu sa informovať o vzniku prekážok (na jednej alebo druhej strane), ktoré môžu čiastočne alebo úplne sťažiť resp. zmariť plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy a vykonať všetky kroky za účelom ich odstránenia/prekonania.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

Dodávateľ má najmä povinnosť poskytnúť plnenie na základe uzavretej objednávky. Dodávateľ má právo na úplné zaplatenie ceny od Dodávateľa za poskytnuté plnenie. Dodávateľ má právo zrušiť (stornovať) objednávku, ak z dôvodu neposkytnutia súčinnosti Objednávateľom nie je schopný poskytnúť plnenie podľa uzatvorenej objednávky ak sa s Objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení. V takomto prípade má Dodávateľ nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s plnením objednávky.

Objednávateľ má najmä povinnosť prevziať plnenie. Objednávateľ má povinnosť skontrolovať prevzaté plnenie a v prípade zistenia vád ich oznámiť Dodávateľovi do 5 pracovných dní. Márnym uplynutím tejto lehoty sa plnenie považuje za riadne plnenie bez vád. Objednávateľ má najmä povinnosť zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú cenu riadne a včas. Objednávateľ má právo na poskytnutie plnenia podľa uzavretej objednávky.

IV. Zodpovednosť za vady

V prípade ak má plnenie vady, Objednávateľ môže:

  1. požadovať odstránenie vád plnenia dodaním náhradného plnenia za vadné plnenie;
  2. požadovať dodanie chýbajúcej časti, ak vada spočíva v neúplnosti plnenia;
  3. požadovať bezplatné odstránenie vád opravou plnenia alebo predmetu plnenia v primeranej dobe stanovenej Objednávateľom, ak sú vady odstrániteľné. Ak sa však ukáže, že vady plnenia sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli podľa posúdenia Dodávateľa spojené neprimerané náklady, môže Objednávateľ požadovať náhradné plnenie alebo primeranú zľavu z ceny. Ak Dodávateľ neodstráni vady plnenia v primeranej dodatočnej lehote stanovenej Objednávateľom, alebo ak odoprie vadu odstrániť pred jej uplynutím, môže Objednávateľ stornovať objednávku alebo požadovať primeranú zľavu z ceny;
  4. požadovať zľavu z ceny;
  5. stornovať objednávku

Dodávateľ je povinný začať s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu od uplatnenia nároku na odstránenie vád plnenia a vadu odstrániť v primeranej lehote určenej Objednávateľom, spravidla nie dlhšej ako 30 dní. V prípade ak Dodávateľ neodstráni vady plnenia v lehote určenej Objednávateľom, považujú sa takéto vady za podstatné a Objednávateľ je oprávnený stornovať objednávku. V takomto prípade Dodávateľovi nepatrí nárok na úhradu nákladov vynaložených v súvislosti plnením.

Náklady na odstránenie vád plnenia znáša Dodávateľ.

Dodávateľ je povinný po odstránení vady vyzvať Objednávateľa na skontrolovanie a potvrdenie splnenia povinnosti odstrániť vadu plnenia.

V. Komunikácia zmluvných strán

Akékoľvek oznámenia druhej zmluvnej strane, pre ktoré sa vyžaduje písomná forma, budú doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Rámcovej zmluvy o spolupráci, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Zmluvné strany majú možnosť dohodnúť si aj doručovanie elektronickou formou. V tomto prípade sa doručuje na emailovú adresu uvedenú záhlaví rámcovej zmluvy. Podpisovanie dokumentov elektronickou formou sa vykonáva prostredníctvom služby https://www.digisign.cz/.

Copyright © 2003 – 2023
Rýchly návrat na úvod